ژیپسوفیلا(بسته ای)

25,000 تومان

بسته 40 عددی
در بسته های مخلوط از ژیپسوفیلا با ساقه و بدون ساقه