ژیپسوفیلا(بسته ای)

17 تومان17,000 تومان

بسته 40 عددی
در بسته های مخلوط از ژیپسوفیلا با ساقه و بدون ساقه