پیمانه اندازه گیری رزین و هاردنر(۴عددی)

12,000 تومان

پیمانه اندازه گیری رزین و هاردنر

حاوی ۴ عدد پیمانه(۲ عدد مخصوص رزین و ۲ عدد مخصوص هاردنر)

درجه های روی پیمانه رزین به ترتیب ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ گرم را نشان داده و درجه های روی پیمانه هاردنر به ترتیب ۲.۵، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰ گرم را مشخص کرده اند.

موجود